Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: mobison s.r.o.

Sídlo: Zárieč-Keblov 162, Svederník 01332

IČO: 50512439

DIČ: 2120353048

IČ DPH: SK2120353048

Práva forma: Spol. s r. o.

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66399/L

Zastúpený: Ing. Patrik Obertík

Email: info@naj3dtlac.sk

Telefónne číslo: +421 904 508 235

Sídlo: Zárieč-Keblov 162, Svederník 01332

Web: https://naj3dtlac.sk/

účet:

Názov banky: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK89 1100 0000 0029 4602 8388

BIC (SWIFT): TATRSKBX

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dohľadu

za@soi.sk

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľom – naj3dtlac.sk a každou osobou, ktorá je Objednávateľom na webe Poskytovateľa naj3dtlac.sk, ktoré vznikajú pri objednaní uvedenej služby.

1.2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov

najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je kúpa služby ponúkanej Poskytovateľom na webe Poskytovateľa (ďalej len “služba”) uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.

Spôsob objednania služby a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávateľ si objednáva službu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Objednávateľ služby vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Objednávateľ možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Objednávateľ potvrdí objednávku tlačidlom “Odoslať objednávku”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári, požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania.

Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Objednávateľa.

2.3. Odoslanou objednávkou je Objednávateľ viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”).

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky.

V prípade, ak Objednávateľ túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší a má sa za to, že Kupujúci odvolal návrh kúpnej zmluvy.

O tejto skutočnosti informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailovou správou na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke, alebo pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Objednávateľ služby informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý Objednávateľ služby uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

Charakteristika služby

3.1. Poskytovateľ ponúka výrobu na zákazku (na mieru) – prototypy a malosériová výroba podľa špecifikácie zákazníka sú vyrobené konkrétne predmety.

3.2. Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorá môže spôsobiť porušenie zákona, ako aj akýchkoľvek predmetov, ktoré jasne porušujú právo duševného vlastníctva tretej strany, napr. strelné zbrane, predmety predstavujúce rasistický a násilný obsah bez umeleckého diela, obchodná známka či značka atď. 

3.3. 3d tlač je charakteristická vzhľadom výrobkov a to najmä viditeľnými vrstvami materiálu a drobnými nedokonalosťami vo vzhľade vyplývajúcimi z technológie výroby. Tie nemôžu byť dôvodom reklamácie.

Cena a platobné podmienky

4.1. Cena produktu je stanovená Poskytovateľom, a závisí od materiálu, časovej náročnosti, technickej zložitosti, farby a ďalších skutočností.

4.2. Cena je splatná v mene Euro.

4.3. Platbu je možné urobiť prevodom na účet vopred, alebo dobierkou.

4.4. Poskytovateľ môže pri väčších objednávkach žiadať zálohu vopred aj pri platbe na dobierku.

4.5. Poskytovateľ je povinný po objednaní služby zaslať objednávateľovi faktúru na poskytnutú e-mailovú adresu.

Dodacia lehota

5.1. Dodacia lehota závisí od dĺžky tlače objednávky a aktuálnej vyťaženosti.

5.2. Dodacia lehota bude zákazníkovi oznámená pred potvrdením objednávky.

Dodacie podmienky

6.1. Dodanie je vykonané dostupným dopravcom, najmä Packeta, GLS, a iné po vzájomnej dohode.

Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne

6.2. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

6.3.Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru.

Záruka a vrátenie tovaru

7.1. Keďže všetok tovar je vyrobený na mieru Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru bez udávania dôvodu.

7.2. Záručná doba je 2 roky.

Duševné vlastníctvo

8.1 Objednávateľ, ktorý si dá naceniť produkt (3D model, obrázok, alebo návrh), vyhlasuje, že je autorom alebo držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva alebo licencii tohto produktu a že neporušil žiadne práva duševného vlastníctva ani licencie zaslaním tohto súboru.

Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi služby právo umiestniť obrázky a videá produktov na webové stránky a sociálne siete.